അഭിമുഖം

എം. പി പ്രതീഷ്

വായിക്കാം

ഒരു കവിത, പല പരിഭാഷ

റങ്ബോയുടെ Sensation

വായിക്കാം..

കല്ല്‌ ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ | മൊഴിമാറ്റം: സച്ചു തോമസ്                                                                                                      ...

മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ...

— രഗില സജി                                                                                                                                ...

തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്ന നിലയിൽ

— ടി. പി വിനോദ്                                                                                                                           ...

ഈർപ്പം

— എം.പി പ്രതീഷ്                                                                                                                           ...

വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്

— അരുൺ പ്രസാദ്                                                                                                                            ...

നഗരം

കോൺസ്റ്റൻറ്റീൻ പി. കവാഫി                                                 മൊഴിമാറ്റം: മൈത്രി പ്രസാദ്-ഏലിയാമ്മ                           ...

കവിയുടെ ശബ്ദം