കവിതയും കവിയും

കദിയാ - അഭിലാഷ് മേലേതിൽ

വായിക്കാം »

ഒരു കവിത, പല പരിഭാഷ

പുഴ - ഷുണ്‍ടാരോ താനികാവ

വായിക്കാം »

കഥകൾ

ചാൾസ് സിമിക് | പരിഭാഷ: സുജീഷ്                                                                                                            ...

പരാദം

— ശ്രീജ ജയശ്രീ                                                                                                                            ...

മീന്‍വേട്ട

— നജീബ് റസ്സൽ                                                                                                                             ...

ഒലാവ് എച്ച്. ഹോഗിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ

പരിഭാഷ - വി. രവികുമാർ                                                                                                                  ...

കല്ല്‌ ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ | മൊഴിമാറ്റം: സച്ചു തോമസ്                                                                                                      ...

മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ...

— രഗില സജി                                                                                                                                ...

കവിയുടെ ശബ്ദം

കവിയുടെ ശബ്ദം

കേൾക്കാം »

ചൊൽകാഴ്ച

കാണാം »

ഒരു കവിത, പല പരിഭാഷ

വായിക്കാം »

എഴുത്തനുഭവം

അറിയാം »