കവിതയും കവിയും

കണ്ടുപോവുന്നതിന്റെ ചരിത്രം - നീലിമ

വായിക്കാം »

ഒരു കവിത, പല പരിഭാഷ

പുഴ - ഷുണ്‍ടാരോ താനികാവ

വായിക്കാം »

ഒലാവ് എച്ച്. ഹോഗിന്റെ ഡയറിക്കുറിപ്പുകൾ

പരിഭാഷ - വി. രവികുമാർ                                                                                                                  ...

കല്ല്‌ ആരുടേതുമല്ല

റസ്സൽ എഡ്സൺ | മൊഴിമാറ്റം: സച്ചു തോമസ്                                                                                                      ...

മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ...

— രഗില സജി                                                                                                                                ...

തിരിച്ചറിയൽ രേഖ എന്ന നിലയിൽ

— ടി. പി വിനോദ്                                                                                                                           ...

ഈർപ്പം

— എം.പി പ്രതീഷ്                                                                                                                           ...

വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്

— അരുൺ പ്രസാദ്                                                                                                                            ...

കവിയുടെ ശബ്ദം