അഭിലാഷ് മേലേതില്‍

മലപ്പുറം സ്വദേശി. മലപ്പുറത്തും കോഴിക്കോടുമായി പഠനം. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനിയർ.

അഭിലാഷ് മേലേതിലിന്റെ കവിതകൾ