മേൽക്കൂര

സുജീഷ്

തെളിഞ്ഞ വാനം
വിട്ടുതന്നിടത്തേക്ക്
ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
മേഘമേൽക്കൂര.

കാലത്തപ്പുറത്തും
വൈകീട്ടിപ്പുറത്തും
നിഴൽ വിരിച്ചുയർന്ന്
നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിരുകൾ.

മേഘമേൽക്കൂരയെ
താങ്ങിനിർത്തിയോ
തടഞ്ഞുനിർത്തിയോ
ചുവരുകളാകാനാകാതെ
അതിരുകൾനിൽക്കേ—

മഴയായ മഴയും
വെയിലായ വെയിലും
മഞ്ഞായ മഞ്ഞും കൊണ്ട്
       വീടുകൾ.

2012;2015 © സുജീഷ്