സുജീഷ്

സുജീഷ്

 വയനാട് ജില്ലയിലെ മീനങ്ങാടിയിൽ ജനനം. വയനാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നായി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം. 'വെയിൽ' എന്ന പേരിൽ കവിതകളുടെ ചാപ്ബുക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കവിതകൾ
കൂടൂതൽ