അനൂപ് കെ. ആർ

അനൂപ് കെ. ആർ
കവിയും ചിത്രകാരനും മാധ്യമപ്രവർത്തകനും. വയനാട് ജില്ലയിലെ ചുള്ളിയോട് സ്വദേശി. സെവിഡോസെഡ്‌മോർ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം.

അനൂപ് കെ.ആർ-ന്റെ കവിതകൾ