അനിത തമ്പി

അനിത തമ്പി

1968 ൽ ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു. മുറ്റമടിക്കുമ്പോൾ (2004) , അഴകില്ലാത്തവയെല്ലാം (2010) എന്നിവ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ. ആസ്ത്രേലിയൻ കവി ലെ മുറേ യുടെ കവിതകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, സ്വീഡിഷ്, തുടങ്ങിയ വിദേശഭാഷകളിലേക്കും വിവിധ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിലേക്കും അനിതയുടെ കവിതകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

അനിത തമ്പിയുടെ കവിതകൾ

അഭിമുഖം
Author photograph © Goethe-Institut / Roi Sinai