ചൊൽകാഴ്ച - ലതീഷ് മോഹൻ

ലതീഷ് മോഹൻ തന്റെ പുതിയ പുസ്തകം 'ക്ഷ വലിക്കന്ന കുതിരകളി'ൽ നിന്നും രണ്ട് കവിതകൾ വായിക്കുന്നു