പ്രമോദ് കെ. എം

പ്രമോദ് കെ. എം
കവിയും ശാസ്ത്രഗവേഷകനും. 1982 ല്‍ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടൂരില്‍ ജനിച്ചു. അടിയന്തിരാവസ്ഥ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ആറു വര്‍ഷങ്ങള്‍ ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം.

പ്രമോദ് കെ.എം-ന്റെ കവിതകൾ

അഭിമുഖം