ആർ. രാമചന്ദ്രൻ

ആർ. രാമചന്ദ്രൻ

1923-ൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ താമരത്തിരുത്തിയിൽ ആർ. രാമകൃഷ്ണ അയ്യരുടെയും അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി അമ്മാളുടെയും മകനായി ജനിച്ചു. പഴയ കൊച്ചി രാജ്യത്തിലെ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലും, എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിലുമായി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃതം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. 1948 മുതൽ 1978 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ മലയാളവിഭാഗം അദ്ധ്യാപകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2005 ഓഗസ്ത് 3-നു് അന്തരിച്ചു.

മുരളി, സന്ധ്യാ നികുഞ്ജങ്ങൾ, ശ്യാമ സുന്ദരി, പിന്നെ, എന്തിനീ യാത്രകൾ, ആർ. രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകൾ എന്നിവ കവിതാസമാഹാരങ്ങൾ. 2003-ല്‍ കവിതയ്ക്ക് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും 2000-ത്തില്‍ ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചു.

ആർ. രാമചന്ദ്രന്റെ കവിതകൾ