ചൂണ്ടയിൽ ഇര തുടിക്കുന്നു

കെ. എ. ജയശീലന്‍

ചൂണ്ടയിൽ
ഇര തുടിക്കുന്നു:
എനിക്കു വേണം
മീനിന്റെ മരണം

വേദന
ഇരു തല മൂർച്ചയുള്ള കത്തിയാണ്
അത് ഉപയോഗിച്ചും
ഏശിയും വേണം
നമുക്ക് ജീവിക്കുക.

മരണവും
വേദനയും
കാരുണ്യം കാണിച്ച്
മൂടി വയ്ക്കരുത്.
മരിപ്പിക്കാനും
മരിക്കാനും പഠിക്കണം

© 1995, കെ.എ ജയശീലൻ
മൂലകൃതി: ജയശീലന്റെ കവിതകൾ
പ്രസാധകർ: കറന്റ് ബുക്ക്സ്, തൃശൂർ