എഴുത്ത്

അനിത തമ്പി
                                                                                                                                
കുളിക്കുമ്പോൾ
പൊടുന്നനെ
ജലം നിലച്ചു

തുരുമ്പിച്ച
കുഴൽ, ചൂളം
വിളിച്ചു നിന്നു

ജലം വാർന്ന്
നഗ്നമാകും
ഉടൽ ചൂളുമ്പോൾ

ജനൽ വഴി
വിരൽ നീട്ടി
വിറയൻ കാറ്റ്

ഒരു മാത്ര
തണുക്കും പോൽ
എനിക്കു തോന്നി

നനവിന്റെ
ഉടയാട
പറന്നു പോയി

വെറിവേനൽ
ചുറ്റി, നാണം
മറന്നും പോയി

മരം പെയ്യും
പോലെ, മുടി-
യിഴകൾ മാത്രം

ഉടലിന്മേൽ
ഓർമ്മയിൽ നി-
ന്നെഴുതുന്നുണ്ട്

ജലം കൊണ്ട്
രണ്ട് മൂന്ന്
വരികൾ മാത്രം.

© 2004, അനിത തമ്പി
മൂലകൃതി: മുറ്റമടിക്കുമ്പോൾ
പ്രസാധകർ: കറന്റ് ബുക്ക്സ് തൃശൂർ