ലളിതം

പി. പി രാമചന്ദ്രൻ
                                                                                                                                                                  
ഇവിടെയുണ്ടു ഞാന്‍
എന്നറിയിക്കുവാന്‍
മധുരമാമൊരു
കൂവല്‍ മാത്രം മതി

ഇവിടെയുണ്ടായി-
രുന്നു ഞാനെന്നതി-
ന്നൊരു വെറും തൂവല്‍
താഴെയിട്ടാൽ മതി

ഇനിയുമുണ്ടാകു-
മെന്നതിന്‍ സാക്ഷ്യമായ്‌
അടയിരുന്നതിന്‍
ചൂടുമാത്രം മതി

ഇതിലുമേറെ
ലളിതമായ്‌ എങ്ങനെ
കിളികളാവി-
ഷ്‌ക്കരിക്കുന്നു ജീവനെ!

© 1998, പി. പി രാമചന്ദ്രൻ
മൂലകൃതി: കാണെക്കാണെ
പ്രസാധകർ : കറന്റ് ബുക്ക്സ്, തൃശൂർ