പെങ്ങളുടെ ബൈബിള്‍

എസ്. ജോസഫ്
                                                                                                                                                              
പെങ്ങളുടെ ബൈബിളിലുള്ളവ:
    കുത്തുവിട്ട റേഷന്‍കാര്‍ഡ്
    കടംവായ്പയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷാഫോറം
    ബ്ലേഡുകാരുടെ കാര്‍ഡ്
    ആറാട്ടിന്റെയും പെരുന്നാളിന്റെയും നോട്ടീസുകള്‍
    ആങ്ങളയുടെ കുട്ടിയുടെ ഫോട്ടോ
    കുട്ടിത്തൊപ്പി തയ്ക്കുന്നവിധം കുറിച്ച കടലാസ്
    ഒരു നൂറുരൂപ നോട്ട്
    എസ്.എസ്.എല്‍.സി ബുക്ക്.

പെങ്ങളുടെ ബൈബിളില്‍ ഇല്ലാത്തവ:
    ആമുഖം,
    പഴയനിയമം, പുതിയനിയമം
    ഭൂപടങ്ങള്‍
    ചുവന്ന പുറംചട്ട.

© എസ്. ജോസഫ്