പിന്നെ?

ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍
                                                                                                                     
പിന്നെ?
സന്ധ്യകള്‍
മരവിച്ചേ മരിക്കും മാര്‍ഗ്ഗം.

പിന്നെ?
പറക്കാന്‍ കൊതിയാര്‍ന്നേ
വാടിവീണിടും മലര്‍.

പിന്നെ?
മലരിന്‍മുമ്പില്‍
കണ്‍കള്‍നിറഞ്ഞേനില്‍ക്കും പാന്ഥന്‍.

പിന്നെ?
അവനെക്കാണ്‍കെ
വാനിലാരെയോ പാഴില്‍ത്തേടി
മാഴ്കിടും ഭൂവും.

പിന്നെ?
കാലത്തിന്നഭംഗമാം
മൂകരോദനം
പിന്നെ?
പിന്നെ?

© ആർ. രാമചന്ദ്രൻ
മൂലകൃതി: കവിത
പ്രസാധകർ: മൾബറി ബുക്ക്സ്