ഉള്ളുണക്കം

— പി. രാമൻ
                                                                                                                                                          
ആസകലം
ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

എന്നുവെച്ച്
അടുപ്പുകൊളളിപോലെ
തീയാവാന്‍
ദാഹിക്കുന്നില്ല.

കട്ടിലായും കഴുക്കോലായും
വാതിലായും ജനലായും മാറുന്ന
തടികളെപ്പോലെ
ഉളളിനിണങ്ങിയ
ഉപയോഗമുള്ള
ഉണക്കം.

പച്ചമരങ്ങള്‍
പുറന്തൊടിയില്‍ നിൽക്കട്ടെ.
ഉണക്കക്കമ്പുകള്‍കൊണ്ടു തീര്‍ത്ത
കിളിക്കൂടുകളും പേറി.

© 2006, പി. രാമൻ
മൂലകൃതി: തുരുമ്പ്
പ്രസാധകർ: ഡി.സി ബുക്ക്സ്