ചായപ്പാത്രം

—  എം. പി പ്രതീഷ്

നിറഞ്ഞ കപ്പ്‌
തട്ടി മറിഞ്ഞ്
നിലത്തൊഴുകുന്നു.

വളര്‍ത്തുപൂച്ച
അതിലൂടെ നടന്ന്
ചായച്ചെടികളുടെ
തോട്ടത്തിലെത്തുന്നു.

അവിടെയുള്ള മഞ്ഞില്‍
കിടുകിടുത്തു കരയുന്നു.

വീട്ടിനകത്തെ
വിറകുപുകക്കൂട്ടില്‍
വീട്ടുകാര്‍ തീ ചേര്‍ക്കുന്നു.

പൂച്ചയ്ക്ക്
സ്റ്റെയര്‍ക്കേസിനു താഴെ
ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന
അതിന്‍റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ
ഓര്‍മയുണ്ടാകുന്നു.

© എം. പി പ്രതീഷ്