ചിദംബരരഹസ്യം

പത്മ ബാബു

ഗാഢമായ
ചുറ്റിവരിയലുകൾക്കുള്ളിൽ
കാർവള്ളികൾ ഒളിപ്പിക്കുന്ന
കൈലാസരഹസ്യമുണ്ട്‌,
ഇളക്കി മാറ്റിയാലും
കാണാനാവാത്തത്‌,
സ്ത്രീയുടെ
ഇടത്തെ മുല തടവുന്ന
പുരുഷന്റെ സ്നേഹം പോലൊന്ന്..

ചിദംബരാംബരങ്ങൾ
അങ്ങനെയാണവരെ
മുറുകിപിടിക്കുന്നത്,
തന്റേതെന്ന ഗര്‍വ്വിൽ
യോനി ലിംഗത്തെ
പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോലെ,

ദൈവമപ്പോൾ
ദൈവത്തെ
ഉള്ളംകയ്യിൽ നിന്ന്
തുറന്നു വിടും.

© പത്മ ബാബു
മൂലകൃതി: മറുകുകളിൽ കടലനക്കം: ഓംകാരം
പ്രസാധകർ: ഡിസി ബുക്ക്സ്