ദൂരം

ടി.എ ശശി

അകലെ നിന്നും
പാഞ്ഞെത്തുന്നുണ്ട്
ദൂരം—രൂപമാർന്നത്.

ഇപ്പോളത് നടുനിവർത്തി
ശബ്ദമില്ലാതെ നീളത്തിൽ
കിടക്കുന്നു.

ആദ്യം ഇഴഞ്ഞ്
പിന്നെയൊന്നു കുടഞ്ഞ്
ഒരാളിൽ നിന്നും കാഴ്ചയും
കേൾവിയും
ഊരിപ്പോകുന്നതുപോലെ
തോന്നിച്ച്
ദൂരം—രൂപമാർന്നത്
പോയ്മറഞ്ഞു.

ദൂരത്തിന്റെ
രൂപവും ശബ്ദവും
തീവണ്ടിയെപ്പോലെ.

© ടി.എ ശശി