ഗുസ്തി

ഹരികൃഷ്ണൻ

ഭൂതകാലം
ബധിരനായ ഒരു ഗുസ്തിക്കാരനാണ്‌.

"നിന്നോട്‌ പൊരുതാന്‍ ഞാനില്ല."
എന്ന വാചകം ചെവിക്കൊള്ളാതെ
നമുക്കു ചുറ്റും
അദൃശ്യമായ ഒരു ഗോദ തീര്‍ത്ത്‌
നമ്മളോട്‌ മല്ലടിയ്ക്കും.
"നോക്കൂ,നിന്റെ വിജയം കാണാന്‍കാണികളില്ല."
എന്നു പറഞ്ഞാലും രക്ഷയില്ല.
പൊരുതുക, അല്ലെങ്കില്‍ കീഴടങ്ങുക
എന്ന രണ്ടു വഴികളേയുള്ളു നമുക്ക്‌,
എപ്പോഴും.

പക്ഷേ,
"അടിയറവ്‌!" എന്നുരുവിട്ടാലും
അടുത്ത നിമിഷത്തിലോ
അടുത്ത മണിക്കൂറിലോ
അടുത്ത ദിവസമോ
വീണ്ടും ഗുസ്തിയ്ക്ക്‌ വരും.

മരിച്ചാലും രക്ഷയില്ല.
നമ്മളെ
മറ്റുള്ളവര്‍ക്കെതിരേ പ്രയോഗിക്കാനുള്ള
അടവുകളായി പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്ന വിദ്യയറിയാം
ഈ നശിച്ച ഗുസ്തിക്കാരന്‌.