മറുകാഴ്ച

—  ചിത്ര കെ. പി

വേനല്‍ വറുതിയില്‍
വിരിഞ്ഞ പൂവ്
ജനലിലൂടെ നോക്കുന്നു.

ആദ്യമായ്
ഞാനൊരു പൂവിന്റെ
ജനല്ക്കാഴ്ചയാവുന്നു.

കാറ്റിലാടുന്ന
പൂവിനനുതാപം.

കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ട്
പൂവെന്റെ
നഗ്നത വരയ്ക്കുന്നു.
ഉടല്‍ ഞാനഴിച്ച് വയ്ക്കുന്നു.

ഉടല്‍ എന്നെ അഴിച്ച്  വയ്ക്കുന്നു.

ഉറക്കത്തില്‍ ഞാന്‍
വസന്തത്തിന്റെ
കറ്റകള്‍
കൊയ്ത്‌ കൂട്ടുന്നു.

© ചിത്ര കെ. പി