ഓടക്കുഴൽ

ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്

ലീലയിൽജീവിതഗീതികൾ പാടും ദി-
ക്കാലാതിവർത്തിമാഹാത്മ്യശാലിൻ!

ആരാലുമജ്ഞാതമാമേതോ മണ്ണിൻ വീ-
ണാരാൽ നശിക്കുവാൻ തീർന്നൊരെന്നെ

നിൻ ദയാവൈഭവം ജംഗമാജംഗമ-
നന്ദനമാമൊരു വേണുവാക്കി.

ഭാവൽക്കശ്വാസത്താൽ ചൈതന്യപൂർണ്ണമെൻ
ജീവിതനിസ്സാരശൂന്യനാളം!

    മാനസമാദക, ലോകൈകഗായക,
ഗാനമായങ്ങെന്നിൽ വർത്തിക്കുന്നു;

അല്ലെങ്കിലിജ്ജഡസാധനം വല്ലുമോ
വല്ലതും ഹൃഷ്ടമായാലപിപ്പാൻ?

   തൂമന്ദഹാസത്തിൻ വെൺനുര,നിർമ്മല
പ്രേമപ്രവാഹത്തിൻ മന്ദ്രദ്ധ്വാനം,

ജീവിതമത്സരം തന്നോളം തള്ളൽ, ബാ-
ഷ്പാവിലനീലനേത്രോല്പലങ്ങൾ,

ദാരിദ്ര്യക്കോടക്കാർച്ചാർത്തിൻ കരിനിഴൽ,
പാരിലെപ്പാപത്തിന്നാവർത്തങ്ങൾ,

എന്നിവ ചേർന്നൊലിച്ചീടട്ടേ മേൽക്കുമേ-
ലെന്നിലെസ്സംഗീതകല്ലോലിനി!

   ഓടക്കുഴലിതു നീടുറ്റ കാലത്തിൻ
കൂടയിൽ മൂകമായ് വീഴാം നാളെ;

മൺചിതലായേക്കാ,മല്ലെങ്കിലിത്തിരി
വെൺചാരം മാത്രമായ് മാറിപ്പോകാം.

നന്മയെച്ചൊല്ലി വിനിശ്വസിക്കാം ചിലർ;
തിന്മയെപ്പറ്റിയെ പാടൂ ലോകം.

എന്നാലും നിൻ കൈയിലർപ്പിച്ചോരെൻ ജന്മ-
മെന്നാളുമാനന്ദസാന്ദ്രം ധന്യം!

© ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്