തഴപ്പ്

രാഹുൽ ഗോവിന്ദ്                                                                                                                               

ചില പാറകളിൽ
നനവൊപ്പിക്കുന്നൊരു
വേലയുണ്ട്.

പരുപരുത്ത,
ആണ്ടുകളുടെ
തഴമ്പടിഞ്ഞ
ഉള്ളറയിലേക്ക്
തുളയുന്ന തണുപ്പിന്‍റെ
വേര്

ആഴത്തിലേക്ക് നീണ്ടു
ചെല്ലുന്ന വിത്ത്

മൗനത്തിലൊരു
പച്ചമഴ

വരല്ച്ചയിൽ പൂത്ത
അരുവിയുടെ
കാല്‍പ്പാട്

മുരടിച്ചു പോകാനിടയുണ്ട്,
വെയിലെടുക്കാനും,

'ചിലപ്പോൾ'
എന്ന വാക്കിലാണ്
കാര്യം,

© രാഹുൽ ഗോവിന്ദ്