നജീബ് റസ്സൽ

നജീബ് റസ്സൽ
1976 ല്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ വടക്കേക്കാട് ജനനം. ഷെർലക് ഹോംസ് & അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം.

നജീബ് റസ്സലിന്റെ കവിതകൾ


കണ്ണികൾ